Monitoring/Phát hiện lỗi

Giá dịch vụ Miễn phí tất cả khách hàng
Sơ đồ hệ thống kiểm soát server

Đặc tính của hệ thống giám sát Server

 • Tự động xử lý theo hoạt động & trạng thái hoạt tính service daemon
 • Phát hiện trạng thái tấn công dịch vụ đặc biệt & từ chối dịch vụ
 • Áp dụng thực hiện ngay các yếu tố giám sát đa dạng theo đặc tính server
 • Giám sát chuyên sâu theo từng dịch vụ server ngoài yếu tố giám sát chung
 • Hệ thống thông báo đa dạng như Mobile, Mail, Report, Cable...
 • Giám sát yếu tố bảo mật đã được đặc hóa theo địa điểm chính tùy vào tính quan trọng của bảo mật
 • Dự báo thay đổi tiềm năng sự cố dựa trên tích lũy thống kê liên tục

Kiểm soát cơ bản (Server hosting & quản lý vận hành hosting)

 • Giám sát lưu lượng & load MRTG
 • Giám sát Ping, Port, Socket, Url String, SNMP
 • Giám sát điều biến & trạng thái truy cập trang web
 • Giám sát hết hạn & trạng thái Domain query

Kiểm soát nâng cao (Quản lý vận hành hosting)

- Linux System
Phân loại Hạng mục giám sát chi tiết
Status Giám sát mức ngưỡng sử dụng phân vùng
Giám sát ngưỡng server load
Giám sát ngưỡng số quy trình đã chỉ định
Giám sát trạng thái tường lửa
Giám sát trạng thái url dịch vụ web
Giám sát từ xa & login ID
Giám sát các loại error log
Giám sát service log
Giám sát socket
Giám sát tin nhắn tùy chỉnh
Giám sát tập tin thực hiện quyền hạn của danh mục sticky
Giám sát trạng thái hệ thống tập tin
Giám sát lỗi CSDL
Giám sát tình trạng cổng nghe (listen port)
Giám sát trạng thái cổng nghe (listen port)
Giám sát bộ điều khiển raid ổ đĩa (Disk Raid Controller)
Giám sát trạng thái ổ đĩa
Giám sát dung lượng bộ nhớ
Giám sát lưu lượng
Giám sát điều biến tập tin
Giám sát trạng thái cân bằng tải, trạng thái vận hành server thực
Giám sát trạng thái sao chép CSDL
Giám sát trạng thái drbd
Giám sát gởi spam
Giám sát truy cập trái phép Mail server
Giám sát ngày hết hạn domain
Giám sát ngưỡng cố gắng truy cập trái phép
Giám sát uid
Resource Thông tin CPU, Dung lượng ổ đĩa, Dmesg, Tường lửa, Dung lượng Inode, Server load, Lịch sử login & trạng thái phiên làm việc, Dung lượng bộ nhớ, System log, Process, UpTime, Phiên bản server, Trạng thái ổ đĩa, Hệ thống tập tin, Quy trình, Lưu lượng
- Windows System
Phân loại Hạng mục giám sát chi tiết
Status Giám sát ngưỡng dung lượng CPU (giá trị trung bình 5phút)
Giám sát ngưỡng dung lượng phân trang tập tin
Giám sát ngưỡng dung lượng theo phân vùng ổ đĩa
Giám sát ngưỡng về Inlet/Output của lưu lượng network (giá trị trung bình 5phút)
Phát hiện trạng thái hoạt động quá trình giám sát đối tượng & hoạt động lần 2
Phát hiện thời gian thực về việc Tạo/Kết thúc của tiến trình
Giám sát trạng thái hoạt động của dịch vụ giám sát đối tượng & hoạt động lần 2
Phát hiện thời gian thực Tạo/Sửa/Xóa tập tin thực thi chính về phân vùng đặc biệt
Phát hiện thời gian thực Trạng thái/Tạo/Sửa/Xóa của Trạng thái/Rule/Bộ lọc tường lửa Windows
Chỉnh lý định kỳ tập tin log chính (nén & lưu trữ backup)
Phát hiện thời gian thực của hình thức & thông tin tài khoản Logon vào hệ điều hành
Phát hiện lịch sử ghi chép backup & trạng thái hoạt động backup
Phát hiện thời gian thực về Tạo/Sửa/Thay đổi của tài khoản người dùng Windows
Phát hiện trạng thái khởi động lại (Booting) của hệ điều hành
Sắp xếp trạng thái các mail của SMTP
Phát hiện tạo CSDL, tạo Table của SQL Server
Phát hiện trạng thái thiết lập tài khoản login của SQL Server
Phát hiện trạng thái thực hiện & Tạo/Sửa Job của SQL Server
Phát hiện thời gian thực Cài đặt/Thay đổi/Hoạt động của Hacking tool chính
Trạng thái quyền hạn NTFS của thư mục liên quan & quyền hạn của các đường dẫn theo từng Website IIS
Khai thác lịch sử lỗi của IIS Web server log
Phát hiện trạng thái ổ đĩa của hệ thống tập tin & bad sector...
Thống kê trạng thái update gói dịch vụ/patch của Windows & các dịch vụ
Trạng thái kết nối mạng về thiết bị liên động & Gateway
Trạng thái hoạt động Domain query đã được đăng ký trên Web server & DNS server
Giám sát khoảng 15 yếu tố bổ sung ngoài cái trên
Resource Hệ thống, Bios, Processor, Bộ nhớ vật lý, Ổ đĩa vật lý, Ổ đĩa logic, Network adapter, Giá trị thiết lập network, Hệ điều hành, Phân trang, Process, Dịch vụ, Event log, Bắt đầu chương trình, Cài đặt phần mềm, Trạng thái socket port, Thao tác định kỳ, DNS, Tường lửa, IIS, SQL Server
- Network
 • Giám sát ngưỡng InOut Octecs
 • Giám sát ngưỡng PPS theo từng IP, protocal, port
 • Giám sát tải thiết bị phòng chống DDoS
 • Giám sát & phòng chống phát sinh tấn công DoS/DDoS các loại
 • Giám sát sở hữu IP trái phép
 • Giám sát Arp spoofing
 • Giám sát sở hữu Gateway
- Giám sát tính năng
 • Tính năng & dữ liệu về giá trị hiệu suất truy cập đa dạng đang được cung cấp từ hệ điều hành Windows
- Bản báo cáo
 • Báo cáo ngày – Bản báo cáo trạng thái lưu lượng & load mỗi ngày
 • Báo cáo tuần – Bản báo cáo chi tiết công việc với lưu lượng & load mỗi tuần
 • Báo cáo vận hành – Bản báo cáo tình trạng, tiến trình, phương hướng & kiểm tra chuyên sâu về quản lý vận hành server hosting
 • Báo cáo sự cố - Bản báo cáo phương hướng, xử lý & chi tiết sự cố về quản lý vận hành server hosting
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries