Windows Program

Để cài đặt Windows Program


Để cài đặt Windows Program
Thể loại Giải thích
① Windows Program Bạn có thể upload và download file hay folder từ Desktop với chương trình bằng cách sử dụng drag & drop. Cài đặt [Windows Program] tại phía dưới bên trái.
② Để login Press [OK] button sau khi điền thông tin

Windows Program Screen Explanation


Windows Program Screen Explanation
Thể loại Giải thích
① Cloud Disk Folder của Cloud Disk server.
② Desktop Folder của My Pc trong desktop.

Browse in Windows Application


Windows Application Explanation
Thể loại Giải thích
① Upload/Download Bạn có thể upload file hay folder bằng cách sử dụng drag & drop từ Cloud server và desktop.
② Tạo folder Folder cũng sẽ có trong trình duyệt web khi bạn tạo folder trong Cloud server.
③ Rename Tên cũng sẽ đổi khi bạn đổi tên của file hay folder.
④ Copy và di chuyển Bạn có thể copy/move file trên Cloud server và trong PC.
⑤ Delete Tất cả file hay folder của bạn cũng sẽ bị xóa khi bạn xóa file hay folder trong Cloudfolder.

Updates


Updates Explanation
Thể loại Giải thích
① Updates Cơ bản, updates sẽ hiện cập nhật của tất cả folder(My folder, CloudFolder) và shared folder(Company folder).
② Xem theo thể loại Bạn có thể xem lịch sử cập nhập của file hay folder theo thể loại.
③ Search Bạn có thể tìm lịch sử cập nhật của tất cả các file.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries