Sửa ảnh & Preview

Sửa ảnh

  1. Chọn hình ảnh và click [Edit image] trong menu chuột phải hay chọn [Edit image] từ [View more] ở phái trên.
  1. Crop: Dùng để cắt 1 phần của hình và lưu lại.
  2. Rotate: Dùng để xoay hình.
  3. Size: Dùng để thay đổi kích thước của hình.

* Bạn có thể chỉ cần nhập chiều dài hay chiều rộng theo ý muốn vì chương trình sẽ tự động điều chỉnh chiều còn lại cho phù hợp.

Preview


  1. Chọn hình ảnh và click [Preview] trong menu chuột phải hay bạn có thể preview nhiều file nếu bạn click [Preview] từ [View more] ở phía trên.

* Hỗ trợ các file có thể preview : Office, Text, Image file

View slide show


  1. Bạn có thể xem hình ảnh dưới dạng slide show click [View slide] nếu bạn chọn folder và click [Categories] từ [View type] button.

* Chức năng này chỉ dành cho file hình.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries