Copy và di chuyển

Copy file hay folder

Copy là tạo 1 bản mới y hệt bản cũ và chuyển vào vị trí mới

  1. Chọn file hay folder và click [Copy] từ menu chuột phải
  2. Chọn 1 vị trí để lưu bản copy

Move file or folder(di chuyển file hay folder)

File hay folder được chọn để di chuyển sẽ chuyển đến vị trí khác và sẽ rời vị trí cũ.

  1. Chọn file hay folder rồi click [Move] trong menu chuột phải
  2. Chọn vị trí để di chuyển.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries