Download

Internet Explorer - Multi-file hay folder download

Bạn có thể download multi-file hay folder từ Internet Explorer.


 1. Chọn multi-file hay folder bằng cách kéo chuột.
 2. Bạn có thể download những multi-file hay folder bằng click [Download] button.
 3. Nơi lưu download có thể sửa đổi ở [Select folder].

Chrome - Multi-file hay folder download

Bạn có thể download multi-file hay folder bằng Chrome.


 1. Chọn multi-file hay folder bằng cách kéo chuột.
 2. Bạn có thể download các multi-file hay folder đã chọn bằng click [Download] button.
 3. Các multi-file hay folder được chọn sẽ nén thành file zip trong Google Chrome.
 4. Vị trí lưu download có thể thay đổi trong [Settings] của chrome.

Safari - Multi file hay folder download

Bạn có thể download multi-file hay folder trong Safari.


 1. Chọn multi-file hay folder bằng cách kéo chuột.
 2. Bạn có thể download multi-file hay folder đã chọn bằng click [Download] button.
 3. Các multi-file hay folder sẽ được nén thành zip file trong safari.
 4. Nơi lưu file download có thể thay đổi trong [Settings] của safari.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries