Upload

Internet Explorer - Upload bằng Drag & Drop

Bạn có thể upload multi-files hay folders bằng cách kéo & thả từ Windows Explorer.

  1. Click [Upload] button.
  2. Bạn có thể chọn và upload file hay folder bằng cách drag & drop từ Windows Explorer để upload.

* Chỉ có IE mới có thể upload nhiều files.

Internet Explorer - Upload by Multi-select

Bạn có thể upload file hay folder bằng cách sử dụng multi-select trong Internet Explorer.

  1. Click [Upload] button.
  2. Bạn có thể upload multi-files hay folders bằng cách drag & drop. Hay chọn [Add folder], [Add file] trong cửa sổ file upload.

* Chỉ có IE mới có thể sử dụng chức năng multi-folder.

Chrome - Muli-file upload

Bạn có thể upload multi-file bằng Chrome.

  1. Click [Upload] button
  2. Bạn có thể upload multi-files bằng cách drag & drop từ Windows Explorer. Hay chọn [Add file] trong cửa sổ file upload.

* Chỉ có Chrome và Safari mới có thể sử dụng upload multi-file.

Thay đổi vị trí upload

  1. Bạn có thể thay đổi vị trí upload bằng click [Change location] ở phía bên phải của cửa sổ upload.

* Bạn chỉ có thể chọn folder mà bạn được ủy quyền.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries