Chi tiết từng file, folder

Người tạo có thể kiểm tra chi tiết file thông qua thuộc tính đồng thời cũng có thể xem các chi tiết sửa liên quan file hoặc folder đã được chia sẻ cho người khác.

Khi dữ liệu được chia sẻ đã bị chỉnh sửa mà bạn không biết ai đã sửa, sửa lúc nào, sửa làm sao thì Admin có sự bất tiện là phải kiểm tra mỗi ngày nhưng qua thông tin chi tiết dữ liệu thì bạn đương nhiên sẽ kiểm tra được thông tin chỉnh sửa đã upload, download khi nào và do ai.

Loại hoạt động đuợc ghi vào chi tiết :
Upload/Download/Xem trước/Di chuyển/Copy/Sửa/Xóa/Phục hồi/Ghi chú/Weblink/Chia sẻ/Mã hóa/Giải mã/Mời khách
Xem đa dạng mục chi tiết :
Xem tình trạng đã được update theo loại mới nhất/Xem chi tiết theo thời gian gần nhất/ Xem chi tiết theo tất cả công việc

Nếu click vào thuộc tính sau khi đã chọn file hoặc folder thì bạn có thể xem thông tin chi tiết.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries