7 Web Developers

Tuyển dụng

Your skill and experience – At least 1 year of working experience among of programming language: PHP, ReactJS, React Native. – Have basic knowledge with RESTful APIs. – Have basic knowledge knowledge of front-end development (HTML5, CSS3, JavaScript). – Have basic knowledge of SQL DB (MariaDB, PostgreSQL,…). – Source control management tools like Git. – […]

Read more >

05 Linux System Engineers

Tuyển dụng

JOB DESCRIPTION Tham gia vào vị trí “Linux System Engineers” bạn sẽ được training trực tiếp tại công ty những kiến thức về system từ cơ bản đến chuyên sâu (đặc biệt về Linux), bảo mật và những thứ khác mà không được dạy trong môi trường ĐH. Hướng dẫn trực tiếp trên môi trường […]

Read more >