05 Linux System Engineers

Posted Posted in Tuyển dụng

JOB DESCRIPTION Tham gia vào vị trí “Linux System Engineers” bạn sẽ được training trực tiếp tại công ty những kiến thức về system từ cơ bản đến chuyên sâu (đặc biệt về Linux), bảo mật và những thứ khác mà không được dạy trong môi trường ĐH. Hướng dẫn trực tiếp trên môi trường […]