Hanbiro - Thiết bị

Hệ thống quản lý thiết bị khoa học, chuyên nghiệp
của Hanbiro sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn như thế nào?

Danh mục Thiết bị trong Hanbiro là tính năng giúp nhà quản trị có cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết về các thiết bị mà doanh nghiệp đang sử dụng cũng như nắm được thông tin những bộ phận nào thường xuyên sử dụng trang thiết bị nào, thời gian vận hành của các trang thiết bị đó… từ đó đề ra các kế hoạch mua, thay thế, cập nhật… thiết bị trong doanh nghiệp.

Thông qua hệ thống đặt trước và hệ thống cấp phép, người dùng sẽ gửi/không gửi yêu cầu về sử dụng thiết bị đến người quản lý thiết bị đó. Dữ liệu sẽ được lưu lại trên máy chủ Big Data và cập nhật lịch sử dụng thiết bị tránh Trường hợp đặt trùng, thiếu thông tin…

Tính năng nỗi bật của Danh mục - Thiết bị

Thông tin thiết bị

Thông tin thiết bị được phân loại từ tổng quát đến chi tiết, theo từng hạn mục và yêu cầu của mỗi công ty.

Dữ liệu kế hoạch sử dụng mỗi thiết bị của công ty theo giao diện lịch trực quan

Quản lý có thể dễ dàng theo dõi được lịch trình đề xuất sử dụng của các thiết bị theo từng giai đoạn thời gian là từng ngày, từng tuần và từng tháng giúp họ nắm bắt được tổng quan lịch trình sử dụng các trang thiết bị.

Cập nhật, thay đổi, thêm mới thiết bị

Quản lý có thể dễ dàng theo dõi được lịch trình đề xuất sử dụng của các thiết bị theo từng giai đoạn thời gian là từng ngày, từng tuần và từng tháng giúp họ nắm bắt được tổng quan lịch trình sử dụng các trang thiết bị.

Quản lý lịch sử, sử dụng các thiết bị

Quản lý có thể dễ dàng theo dõi được lịch trình đề xuất sử dụng các thiết bị theo từng giai đoạn thời gian là từng ngày, từng tuần và từng tháng, giúp họ nắm bắt được tổng quan lích trình sử dụng các trang thiết bị.

Quản lý việc đặt chỗ/lên lịch sử dụng các thiết bị

Song song với điều đó thì người quản lý thiết bị có thể quản lý tất cả các đơn đặt chỗ nhận được mà họ được phân quyền quản lý. Với mỗi lần gửi yêu cầu sử dụng thiết bị và được đồng ý phê duyệt, hệ thống sẽ gửi mail thông báo đến người sử dụng/yêu cầu.

Phần mềm cũng cho phép người dùng có thể lặp lại việc đặt trước này và các thành viên liên quan cũng sẽ nhận được thông báo qua email. Điều này giúp hạn chế tối đa giấy tờ liên quan và tránh trùng lặp đặt trước

Trải nghiệm miễn phí

Đăng kí dùng thử miễn phí 30 ngày không giới hạn người dùng